] crc4rmc

શુક્રવાર, 5 સપ્ટેમ્બર, 2014

શિક્ષક દિન સ્પેશ્યલ-આચાર્યપણું માત્ર સત્તાથી નહીં, સામર્થ્યથી આવે

કોઇ વ્યક્તિની પસંદગી આચાર્ય તરીકે થાય એટલે તરત જ તેને આચાર્યની સત્તા હોદ્દાની રૂએ આપોઆપ મળી જાય છે. નેતૃત્વ કરવા સત્તા જરૂરી છેી, પરંતુ કોઇ આચાર્ય માત્ર સત્તાના જોરે ક્યારેય સમસ્યાનો વિકાસ નહીં કરી શકે. કોઇ પણ સંસ્થાના વિકાસ માટે અને સંસ્થાએ નક્કી કરેલાં લક્ષ્યાંક સિદ્ધ કરવા માટે નેતૃત્વ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. નબળું નેતૃત્વ સંસ્થાને ધાર્યા લક્ષ્યાંક સુધી ક્યારેય પહોંચાડી શકતું નથી. શૈક્ષણિક નેતૃત્વ ત્રણ વ્યક્તિ પાસે જોવા મળે છે. સંચાલક કે ટ્રસ્ટ્રી, આચાર્ય અને શિક્ષક. આચાર્યએ શાળાનું નેતૃત્વ કરવાનું છે તો શિક્ષકે વર્ગખંડનું નેતૃત્વ કરવાનું છે તો શિક્ષકે વર્ગખંડનું નેતૃત્વ કરવાનું છે. આચાર્ય અને શિક્ષકના નેતૃત્વની અસર ખૂબજ ઝડપથી થાય છે અને તેનાં પરિણામો તાત્કાલિક જોવા મળે છે. સારાં પરિણામ મેળવવા માટે સારું નેતૃત્વ જરૂરી છે, તો સારા નેતૃત્વ માટે સત્તા અને સામર્થ્ય પણ એટલાં જ જરૂરી છે. કોઇ વ્યક્તિની પસંદગી આચાર્ય તરીકે થાય એટલે તરત જ તેને આચાર્યની સત્તા હોદ્દાની રૂએ આપોઆપ મળી જાય છે. નેતૃત્વ કરવા સત્તા એ પ્રથમ પગથિયું ગણી શકાય.સત્તા હશે તો જ વ્યક્તિ ચોક્કસ વિચારધારાને અમલિત કરવા નિયમો બનાવી શકશે અને પાલનપણ કરાવી શકશે. આમ છતાં જો તેની પાસે હોદ્દાને શોભાવી શકે કે સત્તાનો ઉપયોગ કરી શકાય તેટલું સામર્થ્ય નહીં હોય તો તે સત્તાનો યોગ્ય ઉપયોગ નહીં કરી શકે એટલું જ નહીં તેના હાથ નીચેના માણસો સામર્થ્ય વગરના નેતાના હુકમને મનથી નહીં જ સ્વીકારે. હા.. કદાચ એવું બને કે સત્તાના જોરે કોઇ બાબતનો અમલ કરાવવાનો પ્રયત્ન થાય તો પણ તેનાં જોઇએ એટલાં સારાં પરિણામો નહીં જ મળે. કોઇ આચાર્ય માત્ર સત્તાના જોરે ક્યારેય સમસ્યાનો વિકાસ નહીં કરી શકે. તેનાથી ઉલટું કેટલાંક સામર્થ્ય ધરાવતા શિક્ષકો દરેક શાળામાં હોય જ છે. તેઓ પોતાના વ્યૂહ અને વિચારસરણી, જ્ઞાાન અને આવડતને કારણે સંસ્થાના માનવગણમાં આદરણીય પણ બની ગયા હોય છે. તેઓ વાલી અને વિદ્યાર્થી બંને માટે પ્રીતિપાત્ર પણ હોય છે. આમ છતાં તે શિક્ષક પણ સંસ્થાના વિકાસ માટે જોઇએ તેટલું પ્રદાન કરી શકતો નથી. કારણ કે તેની પાસે સામર્થ્ય છે પણ સત્તા નથી. ઘણીવાર તે પોતાના વિચારો સ્ટાફ સમક્ષ મૂકે ત્યારે તેનો સ્વીકાર ન થાય તો તે કશું જ કરી શકતો નથી. ઘણીવાર તો આવા સામર્થ્ય ધરાવતા શિક્ષકોને આચાર્ય દૂર જ રાખે છે. કારણ કે જો તેમને નજીક લાવવા દેવામાં આવે તો માત્ર સત્તાને કારણે બની બેઠેલા આચાર્યનું ગૌરવ કોઇ સ્વીકારશે નહીં તેવો તેને સતત ભય રહ્યાં કરતો હોય છે.
વર્ગખંડનો રાજા કે નેતા ગણાતા શિક્ષક પાસે વર્ગમાં શું કરાવવું? કયારે કરાવવું? કેટલું કરાવવું? વગેરે બાબતની સત્તા છે જ. આ સત્તાને કારણે જ તે વર્ગમાં હુકમ પણ છોડી શકે છે. આમ છતાં તેનામાં જો પોતાના વિષયના જ્ઞાનનું અને તેને પીરસવા માટેનું સામર્થ્ય નહીં હોય તો વિદ્યાર્થીઓ ક્યારેય પણ તેને સ્વીકારશે નહીં. તે દેખાવ પૂરતો જ રાજા થઇને ફરતો હશે. પરંતુ પોતાના વર્ગ કે વિષય માટેના લક્ષ્યાંકો તે ક્યારેય સિદ્ધ નહીં કરી શકે. આવા શિક્ષકના વર્ગમાં જો કોઇ વિદ્યાર્થી થોડો પણ સામર્થ્યવાન હશે તો અન્ય વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષક કરતાં પેલા વિદ્યાર્થીનું વધારે માનશે. આ વિદ્યાર્થીની દોરવણી નીચે જ અન્ય વિદ્યાર્થીઓ કામ કરશે.
ગુણવત્તાયુક્ત સંસ્થા સામર્થ્ય ધરાવતી વ્યક્તિને જ સત્તા સોંપતી હોય છે. આમ છતાં બધી શાળા-કોલેજોમાં આવું જોવા નથી પણ બનતું. કેટલીક શાળામાં સામર્થ્યના ભોગે સગાંને મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે. જેના પરિણામો જે તે સંસ્થાએ, શિક્ષકોએ અને વિદ્યાર્થીઓએ ભોગવવા જ પડે છે. સત્તા અને સામર્થ્ય બંને ભેગા થાય તો સોનામાં સુગંધ ભળ્યાં જેવું બને. સામર્થ્ય વિનાની સત્તા પાંગળી છે, તેવી જ રીતે સત્તા વિનાનું સામર્થ્ય પણ પાંગળું જ પૂરવાર થાય છે.
સત્તા અને સામર્થ્યને ઘણાં લોકો એક જ વિભાવનાની દૃષ્ટિએ જુએ છે. હકીકતમાં વ્યવસ્થાપનશાસ્ત્રમાં આ બંને શબ્દોના અર્થ જુદા જુદા આપેલાં છે. "સત્તા" અધિકૃત હોદ્દામાંથી પ્રગટે છે અને "સામર્થ્ય" અન્ય વ્યક્તિઓ પર પ્રભાવ પાડવાના ગુણોમાંથી પ્રગટે છે. હોદ્દાગત નેતાઓ સત્તાનો ઉપયોગ કરી શકે છે, જ્યારે પસંદગીપ્રાપ્ત નેતાઓ સામર્થ્ય આધારિત હોય છે. આવા નેતા પાસે જો સત્તા પણ હોય તો સંસ્થાનો વિકાસ પૂરજોશમાં થાય છે. પણ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં મોટાભાગે એવું જોવા મળે છે કે આવા વ્યક્તિઓ સામર્થ્યમાં ઊંચા હોવા છતાં સત્તા અંગે નિમ્ન હોય છે. પરિણામે તેમને અધિકૃત હોદ્દા કરતાં પોતાના વ્યક્તિગત પ્રભાવ પર વધુ આધાર રાખવો પડે છે. તેઓએ અધિકૃત નિયમો કે પ્રવિધિનો ઉપયોગ કર્યા વગર તેમના અનુયાયીઓ પાસે કામ કરાવવું પડે છે. પરંતુ સત્તા નહીં હોવાને કારણે જોઇતું પરિણામ મળતું નથી. કેટલાંક આચાર્ય સત્તાની બાબતમાં ઊંચા હોય છે પણ સામર્થ્યની બાબતમાં નિમ્ન હોય છે. જેમાંથી સંસ્થામાં સરમુખત્યારવૃત્તિ આવી જાય છે. કેટલીક શાળા આચાર્ય વિહીન પણ જોવા મળે છે. જ્યાં કોઇ વ્યક્તિ સત્તા વગર પણ સંચાલન કરવાનો પ્રયત્ન કરતી હોય છે. આવી વ્યક્તિ પાસે જો સામર્થ્ય પણ ન હોય તો સંસ્થા ખાડે જાય છે. અથવા તો જેવું ચાલે છે તેવું જ ચલાવવાની વૃત્તિ પેદા થાય છે. જેમાં ઘટનાઓને આપમેળે બનવા પર છોડી દેવામાં આવે છે. સંસ્થાના વિકાસ માટેનું ચોક્કસ અનેેસર્વને સ્વીકાર્ય આયોજન હોતું નથી. સત્તા વગરના નેતાનો સ્વાભાવિક સ્વીકાર ઓછા પ્રમાણમાં થાય છે. જો કોઇ તેમને ચેલેન્જ કરે તો પણ તેઓ બિચારા-બાપડા બનીને મૂગા મોઢે સહન કરવાનું પસંદ કરે છે. જેની નકારાત્મક છાપ સંસ્થાના કર્મચારીઓ પર દેખાઇ આવે છે. પરિણામે સંસ્થાની પ્રગતિ અધોગતિમાં ફેરવાઇ જાય છે.

સંસ્થા માટે જરૂરી છે એવો નેતા કે જે સત્તા અને સામર્થ્ય બંનેમાં ઊંચો હોય. તેઓમાં સત્તા અને સામર્થ્યના જોરે સંસ્થાનો વિકાસ કરવાની વિશિષ્ટતાઓનો ભંડાર હોય, નેતૃત્ત્વનો વિસ્તાર સત્તા અને સામર્થ્યનો યોગગણ છે. આ વિસ્તાર જેટલો વિસ્તૃત, તેટલું નેતૃત્વ વધુ પ્રેરણાદાયી, સ્વીકાર્ય અને અસરકારક ગણી શકાય. સંસ્થાનો વિકાસ આ વિસ્તારની વિસ્તૃતતા પર રહેલો છે. માટે જ કોઇપણ સંસ્થામાં આચાર્યની પસંદગી કરવામાં આવે ત્યારે સંસ્થાએ સામર્થ્યને જ પસંદ કરવું જોઇએ. સંસ્થા કે સંચાલકમંડળ સત્તા આપે છે, તો સામે સામર્થ્યની અપેક્ષા રાખવી જ જોઇએ. આચાર્ય બનેલ વ્યક્તિએ પણ આ વિચારવું જ જોઇએ કે, કાયદાની રીતે મને સત્તા મળી જ છે તો મારે સામર્થ્યના જોરે તેને શોભાવવી જોઇએ. સત્તા મળ્યા પછી સામર્થ્યમાં ઉત્તરોત્તર વધારો થવો જોઇએ. ઉંમર વધવાની સાથે નોકરી કરવાના વર્ષ ભલે ઘટે પણ સામર્થ્ય તો વધવું જ જોઇએ. આ માટે શક્ય તમામ પ્રયત્નો દરેક સત્તાધારી વ્યક્તિએ કરવા જ જોઇએ. તે માટે વાંચન, સેમિનાર, અનુભવો વગેરે ખૂબ જ મદદરૂપ થશે.

મંગળવાર, 26 ઑગસ્ટ, 2014

તા:૩૦-૮-૨૦૧૪ થી તા:૦૫-૦૯-૨૦૧૪ સુધી જ્ઞાન સપ્તાહ ઉજવણી બાબત


જ્ઞાન  સપ્તાહના સોંગ 
 1. ગુરુ વંદના
 2. જીવન મેં કુછ કરના હૈ તો...
 3. સંગઠન ગઢે ચલે
 4. ગુર્જરીના ગૃહકુંજે અમારું..
 5. જય માતૃભમિ જય ભારતી ..
 6. જીવનજયોત જગાવો
 7. અમને અમારા ભારતની માટી પર..
 8. ભારત ભૂમિ અમારી તીર્થ ભૂમિ..mp3
 9. જન્‍મભૂમિ કર્મભૂમિ સ્‍વર્ગ સે મહાન હૈ...mp3
 10. જય જનની જય પુણ્‍ય ધરા...mp3
 11. પૂર્ણ વિજય સંકલ્‍પ અમારો...mp3
 12. કર્મવીર કો ફર્ક ન પડતા...mp3
 13. માતૃભૂમિ પિતૃભૂમિ...mp3
 14. દેશ હમેં દેતા હૈ સબ કુછ...mp3
 15. સંસ્‍કારની આ સાધના...mp3
 16. ભારતમાના લાલ અમે સૌ...mp3
 17. જન્‍મભૂમિ કર્મભૂમિ સ્‍વર્ગ સે મહાન હૈ...mp3

મંગળવાર, 19 ઑગસ્ટ, 2014

ચાર્લી ચેપ્લિનનો પત્ર

વિખ્યાત જીનિયસ કલાકાર ચાર્લી ચેપ્લિને એની દીકરી અને યશસ્વી અભિનેત્રી જીર્લ્ડાઈન ચેપ્લિનને જે શિખામણ આપતા પત્રો લખ્યા હતા એમના કેટલાક પત્રો આપ સહુ મિત્રો સાથે શેર કરું છું. તમે જીર્લ્ડાઈન ચેપ્લિનને " ડો ઝિવાગો " ફિલ્મમાં ઓમર શરીફ સાથે અભિનય કરતી જોઈ હશે ચાર્લી દીકરીને લખે છે એના એકેએક શબ્દમાં જીવતા ઇન્સાનની ખૂશ્બૂ છે.

વ્હાલી દીકરી
" લોકોની તાળીઓના ગડગડાટમાં તને આ શબ્દો સંભળાશે? આ છોકરી એક બુઢ્ઢા વિદૂષકની દીકરી છે. એનું નામ ચાર્લી હતું " તું પેરિસમાં જે જગ્યાએ રહે છે તે નાચગાનથી વિશેષ કઈ નથી. મધરાતે તું શો પતાવીને થિયેટરની બહાર નિકળીને ઘેર જવા માટે ટેક્સીમાં બેસ ત્યારે તાળીઓ અને વાહ વાહને ભૂલીને ટેક્સીવાળાને એ પૂછવાનું ભૂલતી નહિ કે " તારી વાઈફ મજામાં છે ને ? તારા બાળકોના ઉછેર માટે તારી પાસે પૈસા છે ?દવાદારૂ માટે પૈસા છે ? ટેક્સીવાળો ગરીબ હોય તો એના ખિસ્સામાં પૈસા નાખવાનું ભૂલતી નહિ, અને સાંભળ, મેં તારા બેંક ખાતામાં તારા ખર્ચ માટે રકમ ભરી દીધી છે. ખર્ચ કરતા પહેલા વિચાર કરજે ક્યારેક બસમાં પ્રવાસ કર,નાના રસ્તાઓ પર પ્રવાસ કર,ક્યારેક પગે ચાલીને શોપિંગ કરવા જજે, અનાથો માટે પ્રેમ રાખજે અને દિવસમાં એકવાર તું તારી જાતને એ કહેવાનું ભૂલતી નહિ કે હું પણ એ ગરીબ અને અનાથોમાની જ એક છું તને જે દિવસે એવું લાગે કે હું આ દર્શકો અને ભાવકો કરતા બહુ મોટી છું એ દિવસે જ તું રંગમંચ છોડી દેજે અને ટેક્સી પકડીને પેરિસની કોઈ પણ ગલીમાં પહોંચી જજે જ્યાં તને તારા જેવી અનેક નર્તકીઓ મળશે એમાં કેટલીક નર્તકીઓ તારા કરતા વધુ સુંદર અને પ્રતિભાશાળી હશે પણ એની પાસે પ્રસિદ્ધિ અને રંગમંચનો ઝગમગાટ નથી.આકાશનો ચંદ્ર એ જ એનું સર્ચલાઈટ છે. કુદરતનો નિયમ છે કે કોઈને કોઈ તારાથી વધુ પ્રતિભાશાળી હશે જ પણ તે ગુમનામ છે તને ખબર છે કે હું એક ભૂખ્યો વિદુષક હતો. લંડનના ગરીબ વિસ્તારોમાં નાચગાન કરીને મેં પેટ ભર્યું છે.પેટની ભૂખ શું હોય છે એની મને ખબર છે. તારું આ નૃત્ય, તારો આ અભિનય, પ્રેક્ષકોની તાળીઓ, વાહ વાહ ના પોકારો તને યશના શિખરો ઉપર બેસાડી દેશે તું ખૂબ ઊંચે જા.પણ તારા નૃત્ય કરતા પગને કાયમ જમીન પર રાખજે
તને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ સાથે
ચાર્લી "

ચાર્લી ચેપ્લિને એના સિત્તેરમા જન્મદિવસે કહ્યું હતું એની સ્મૃતિ એકદમ યાદ આવી ગઈ છે. ચાર્લીએ લખ્યું હતું કે " હવે મેં મારી જાતને પ્રેમ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે."વાત સાચી છે. આખી જિંદગી જે માત્ર બીજાઓનો જ વિચાર કરીને જીવતો હોય છે તે માનવી આ વિશ્વમાં સાવ એકલો જ હોય છે. ચાર્લી લખે છે : " As I began to love myself I recognized that my mind can disturb me and it can make me sick But As I connected it to my heart, my mind became a valuable ally. Today I call this connection Wisdom of the Heart "

શુક્રવાર, 15 ઑગસ્ટ, 2014

સ્વાતંત્ર્યપર્વની ઉજવણી શ્રી ઠક્કરબાપા પ્રાથમિક શાળા નંબર -૨૬ રાજકોટબુધવાર, 13 ઑગસ્ટ, 2014

સી.સી.સી.અને સી.સી.સી.પ્લસની પરિક્ષા માટે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટેનું માર્ગદર્શન

હવે CCC/CCC+ ની પરિક્ષા આપવા માટે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું ફરજીયાત છે. જેના માટે CCC/CCC+  રજીસ્ટ્રેશન માટે વેબસાઈટ જોતા રહો.  જેમાં વહેલા તે પહેલાના ધોરણે હોવાથી તમે જરૂરી માહિતીના અભાવે રહી ના જતા CCC/CCC+ રજીસ્ટ્રેશનની માહિતી નીચે મુજબ છે.
 • ·    સૌ પ્રથમ CCC/CCC+ Registration માટેની વેબસાઈટ ખોલો તેમાં પોતાનો મોબાઇલ નંબર એન્ટર કરી યાદ રહે તેવો પાસવર્ડ ક્રિએટ કરો. અને તરત જ તમને તમારા મોબાઇલ અને ઈ-મેઈલ પર રજીસ્ટ્રેશન નંબર આવશે. તેનો ઉપયોગ કોલ લેટર અને અરજી સુધારવા માટે પણ કરી શકશો.
         http://ccc.gtu.ac.in/
 • ·         Exam type : both લખવુ (Theory and Practical)
 • ·         Name Of Employee (Starting With Surname) :
 • ·         Designation :  તમારો હોદ્દો  લખવો
 • ·     NAME OF SECRETARIAT : Education (તમારી કચેરી જે વિભાગમાં આવતી તેની વિગત લખવુ)
 • ·         NAME OF DEPARTMENT Education Department (તમારી કચેરીનું લખવુ)
 • ·         NAME OF INSTITUTE / OFFICE :  તમારી શાળા કે કચેરીનું નામ લખવુ
 • ·         OFFICE ADDRESS :  તમારી શાળા કે કચેરીનું સરનામુ લખવુ
 • ·         Citi : રેડિયો બટન પરથી સિલેક્ટ કરવું
 • ·         Disrict : રેડિયો બટન પરથી સિલેક્ટ કરવું
 • ·         State : રેડિયો બટન પરથી સિલેક્ટ કરવું
 • ·         Pin :
 • ·         Name & designation of Head of Office , Contact Number and Email :તમારી શાળા કે કચેરીના વડાનું નામ, સંપર્ક નંબર અને ઇમેઈલ એડ્રસ લખવા.
 • ·         CPF Account No. : ધરાવતા હોતો તેની વિગત લખવી ન હોય તો – લખવું
 • ·         Date of Birth : કેલેન્ડરના સિમ્બોલ પરથી જન્મતારીખ એન્ટર કરવી.
 • ·         Age : જન્મ તારીખ એન્ટર કરવાથી ઉમર ઓટોમેટિક આવી જશે.
 • ·         Sex : (Male/Female)
 • ·         Marital Status :  પરણિત/અપરણિત કે વિધવા/વિધુર લાગુ પડતુ લખવુ
 • ·         Caste: એસ.સી., એસ.ટી., ઓબીસી. જનરલ (લાગુ પડતું સિલેક્ટ કરવું)
 • ·         Whether Physically Handicapped: જો લાગુ પડતું હોય તો Yes/No લખવું
 • ·         Whether Ex-Serviceman: જો લાગુ પડતું હોય તો Yes/No લખવું
 • ·     Whether Likely To Be Promoted Higher Scale Within Months: જો તમને એકાદ માસમાં  ઉચ્ચતર  પગાર ધોરણ મળવાપાત્ર  હોય તો એપ્લીકેબલ લખવું નહીતર નોટ એપ્લીકેબલ લખવું.
 • ·         Date of Joining : 1. In Govt. Service:
 • ·         2. Department :
 • ·         નોકરીની દાખલ તારીખ અને જે તે શાળા/કચેરી દાખલ તારીખ લખવી
 • ·         Date of Retirement :  નિવૃતીની તારીખ લખવી
 • ·         Address : Write full Address  તમારું સરનામું લખવું
 • ·         Citi : રેડિયો બટન પરથી સિલેક્ટ કરવું
 • ·         Disrict : રેડિયો બટન પરથી સિલેક્ટ કરવું
 • ·         State : રેડિયો બટન પરથી સિલેક્ટ કરવું
 • ·         Pin :
 • ·         Email :
 • ·         Mobile No:
 • ·    Challan/Transaction Number : ઈન્ટરનેટ બેન્કિંગ  અથવા ચલણથી પરીક્ષા ફી ભરી શકાય છે. ૨૦૦ + ટ્રાજેક્શન ચાર્જ  પરીક્ષા ફી ભરવા માટેના માર્ગદર્શન માટે અહી કલીક કરો
 • ·         Bank Branch Name : જે બેંકમાં ફી ભરી હોય તે શાખાનું નામ 
 • ·         Challan/Transaction Date : જે તારીખે ફી ભરી હોય તે તારીખ લખવી.

SIGNATURE OF HEAD OF EXAM CENTRE                      SIGNATURE OF EMPLOYEE

                                                                                                             (ઉમેદવારની સહી )

SIGNATURE OF HEAD OF EMPLOYEE'S OFFICE WITH STAMP
સંસ્થા/શાળાના હેડની સહી સિક્કો 
 • તમારા પાસપોર્ટ સાઈજનો ફોટો અને સહી પણ સ્કેન કરી તૈયાર રાખજો તે સાઈઝ વધુમાં વધુ 10 kb થી વધુ ન હોવી જોઈએ
 • સી.સી.સી.પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ
 • માર્ગદર્શન
 • ભરેલ અરજી નીચેના સરનામે મોકલવી 
 • The Registrar, “Gujarat Technological University Nr.Vishwakarma Government Engineering College Nr.Visat Three Roads, Visat - Gandhinagar Highway Chandkheda, Ahmedabad – 382424 - Gujarat”

સોમવાર, 11 ઑગસ્ટ, 2014

સી.આર.સી.કક્ષાનું ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન -૨૦૧૪મંગળવાર, 5 ઑગસ્ટ, 2014

ફેસબુક ન્યુજ (કદાચ સાચા પણ પડે)

 • તા:૦૫-૦૮-૨૦૧૪ ના રોજ  કર્મચારી મહામંડળના આગેવાનો અને રાજ્યસરકાર ના ત્રણ પ્રધાનો નિતિનભાઇ પટેલ,સૌરભ ભાઇ પટેલ અને માનનીય ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા સાહેબ સાથે કર્મચારીઓના પ્રશ્ર્નો મુદે બેઠક મળી હતી.સરકારે ફિક્સ પગાર અને અન્ય માગણીઓ માટે હકારાત્મક હોવાનુ જણાવ્યુ છે.સરકારે કર્મચારીઓના આગેવાનોને સામેથી જ વાટાઘાટો માટે બોલાવ્યા હતા.
 • રાજ્યના આઠ આદિજાતિ જિલ્લાઓની શિક્ષણ વિભાગ હસ્તકની સરકારી પ્રાથમિક અને ઉચ્ચતર પ્રાથમિક શાળાઓમાં બાયોમેટ્રીક એટેન્ડન્સ સીસ્ટમ દાખલ કરવામાં આવેલ છે
  બાયોમેટ્રીક હાજરી પધ્ધતિનો અમલ વધુ સારી રીતે થાય અને વિધાર્થીઓના શિક્ષણ કાર્યમાં અસરકારકતા આવે તે માટે તા.૧.૮.૧૪ થી જરૂરી અમલ કરવા અંગે તા.૨૩.૭.૧૪ ના રોજ ઠરાવ પસાર કરેલ છે. જેમાં,
  પ્રાથમિક શાળાના કર્મચારીઓ/શિક્ષકો માટે રજા, પગાર, હાજરી, પ્રવાસ, ટી.એ.ડી.એ. વિગેરે બાબતોમાં બાયોમેટ્રીક હાજરી રેકર્ડ મુજબ જ પગાર તથા નાણાંકીય લાભો મળવાપાત્ર થશે
  બાયોમેટ્રીક એટેન્ડન્સ સીસ્ટમ મુજબ જે દિવસની ગેરહાજરી હશે તે દિવસની રજા સબંધિત સક્ષમ સત્ત્તધિકારી ધ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલ ન હોય તો તે દિવસની અનધિક્રૃત ગેરહાજરી ગણવામાં આવશે
  તા.૧.૮.૨૦૧૪ થી શિક્ષકોને વેતન માટે હાજરી, રજાની વિગતો, અધિકારીઓ/કર્મચારીઓની ટુરની વિગતો જેના ઉપરથી તેમના માસિક ભથ્થા બિલ, મધ્યાહન ભોજન યોજના સંચાલકોનું ચુકવણુ, મધ્યાહન ભોજન યોજનામાં ભાગ લેતા વિધાર્થીઓની વિગતો, બીઆરસી, સીઆરસી અને અન્ય કર્મચારીઓ/અધિકારીઓની શાળાઓની મુલાકાત માટે આવવા અને મુલાકાત બાદ પાછા જવાનો સમય, અને એચ.સી.એલ. સંસ્થાના તેમના ક્ષેત્રીય કર્મચારીની હાજરી ઉપરાંત CAL યોજના હેઠળ એજન્સી તરફથી આપવામાં આવતા કોમ્પ્યુટર ઓપરટર વગેરેની હાજરી સીસ્ટમ ઉપર જ કરવામાં આવશે
  વિધાર્થીઓની હાજરી આ સીસ્ટમમાં શાળા શરૂ થાય ત્યારે અને મધ્યાહન ભોજન વખતે એમ બે વખત રજીસ્ટર્ડ કરવાની રહેશે
  આ પ્રોજેક્ટના અમલીકરણની સમીક્ષા જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી અધ્યક્ષપણા હેઠળની કમિટિએ કરવાની રહેશે
  જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીએ બાયોમેટ્રીક સીસ્ટમ હેઠળ આવરી લેવાયેલ શાળાઓ પૈકી બે ટકા શાળાઓનું નિરીક્ષણ દર માસે કરવાનું રહેશે 
 • ગુણોત્સવ 2014-15માં કેળવણી નિરીક્ષક, હેડ ટીચર (મુખ્ય શિક્ષક), બી.આર.સી., સી.આર.સી. અને શિક્ષણ વિભાગના અધિકારી/કર્મચારીઓ દ્વારા મૂલ્યાંકન
  ગુણોત્સવ આધારીત શિક્ષકનું મૂલ્યાંકન
  શિક્ષકોના મૂલ્યાંકન આધારીત સી.આર.સી.નું મૂલ્યાંકન
  સી.આર.સી.ના મૂલ્યાંકન આધારીત બી.આર.સી.નું મૂલ્યાંકન
 • ગુણોત્સવ 2014-15 નું આયોજન (સૂચિત)

  શાળાનું સ્વ-મૂલ્યાંકન 
  – ઑક્ટોબર-2014

  શાળાનું બાહ્ય-મૂલ્યાંકન 
  – ડિસેમ્બર-2014